صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین منتهی به 1400/03/21 1400/03/29
گزارش عملکرد سالانه صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصي کارآفرين 1399/12/21 (حسابرسی شده) 1400/02/29
صورت هاي مالي سالانه صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصي کارآفرين 1399/12/21 (حسابرسی شده) 1400/02/29
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین منتهی به 1400/02/21 1400/02/27
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصي کارآفرين منتهی به 1400/01/21 1400/01/29
گزارش عملکرد سالانه صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصی کارآفرين منتهی به 1399/12/21(حسابرسی نشده) 1400/01/25
صورت های مالی سالانه صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصی کارآفرين منتهی به 1399/12/21(حسابرسی نشده) 1400/01/25
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصي کارآفرين 1399/12/21 1399/12/26
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصي کارآفرين 1399/11/21 1399/11/28
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصی کارآفرين منتهی به 1399/06/21(حسابرسی شده) 1399/10/27
صورت های مالی شش ماهه صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصی کارآفرين منتهی به 1399/06/21(حسابرسی شده) 1399/10/27
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصي کارآفرين منتهی به 1399/10/21 1399/10/27
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصي کارآفرين منتهي به 1399/09/21 1399/10/15
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصي کارآفرين منتهي به 1399/09/21 1399/10/15
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصي کارآفرين 1399/09/21 1399/09/29
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصي کارآفرين 1399/08/21 1399/08/25
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصي کارآفرين 1399/07/21 1399/07/30
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصی کارآفرين منتهی به 1399/06/21 1399/07/14
صورت های مالی صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصی کارآفرين منتهی به 1399/06/21 1399/07/14
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرين منتهی به تاریخ 1399/06/21 1399/06/26
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصي کارآفرين منتهی به 1399/05/21 1399/05/29
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصي کارآفرين منتهی به 1399/04/21 1399/04/31
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصی کارآفرين منتهی به 1399/03/21 1399/04/21
صورت های مالی صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصی کارآفرين منتهی به 1399/03/21 1399/04/21
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصي کارآفرين منتهی به 1399/03/21 1399/03/25
صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصي کارآفرين 1399/02/21 1399/02/28
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصي کارآفرين منتهي به 1398/12/21 1399/02/16
صورت های مالی سالانه صندوق شاخصی کارآفرین منتهی به 21-12-98 ( حسابرسی شده) 1399/02/16
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصي کارآفرين منتهی به 1399/01/21 1399/01/31
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصي کارآفرين 1398/12/21 1399/01/25
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصي کارآفرين 1398/12/21 1399/01/25
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصي کارآفرين منتهی به تاریخ 1398/12/21 1398/12/24
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین منتهی به 1398/11/21 1398/11/27
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین منتهی به 1398/10/21 1398/10/28
گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري شاخصي کارآفرين منتهي به تاريخ 1398/09/21 1398/10/18
صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري شاخصي کارآفرين منتهي به تاريخ 1398/09/21 1398/10/18
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین منتهی به1398/09/21 1398/09/25
گزارش صورت وضعیت پرتفوی صندوق شاخصی کارآفرین منتهی به 1398/08/21 1398/08/28
گزارش عملکرد 6 ماهه صندوق شاخصی کارآفرین منتهی به 1398/06/21( حسابرسی شده) 1398/08/01
صورت های مالی 6 ماهه صندوق شاخصی کارآفرین منتهی به 1398/06/21(حسابرسی شده) 1398/08/01
صورت وضعيت پرتفوي صندوق مشترک شاخصی کارآفرين منتهي به تاريخ 1398/07/21 1398/07/28
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین منتهی به 1398/06/21 1398/07/15
صورت های مالی شش ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین منتهی به 1398/06/21 1398/07/15
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصي کارآفرين منتهی به تاریخ 1398/06/21 1398/06/25
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین منتهی به تاریخ 1398/05/21 1398/05/28
صورت وضعيت پرتفوي صندوق مشترک شاخصی کارآفرين منتهي به تاريخ 1398/04/21 1398/04/30
گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین منتهی به تاریخ 1398/03/21 1398/04/16
صورت‏ های مالی صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین منتهی به تاریخ 1398/03/21 1398/04/16
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمايه گذاري مشترک شاخصي کارآفرين منتهی به تاریخ 1398/03/21 1398/03/26
صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین منتهی به تاریخ 1398/02/21 1398/02/30
گزارش عملکرد صندوق شاخصی کارآفرین منتهی به 21-12-97( حسابرسی شده) 1398/02/18
صورت های مالی سالانه صندوق شاخصی کارآفرین منتهی به 21-12-97 ( حسابرسی شده) 1398/02/18
گزارش صورت پرتفوی صندوق شاخصی منتهی به 1398/01/21 1398/01/28
گزارش عملکرد صندوق شاخصی کارآفرین منتهی به 21-12-97( حسابرسی نشده) 1398/01/26
صورت های مالی سالانه صندوق شاخصی کارآفرین منتهی به 21-12-97 ( حسابرسی نشده) 1398/01/26
گزارش ماهانه صورت پرتفوی صندوق شاخصی کارآفرین منتهی به 21-12-97 1397/12/22
گزارش صورت پرتفوی صندوق شاخصی منتهی به 1397/11/21 1397/11/28
گزارش صورت پرتفوی صندوق شاخصی منتهی به 1397/10/21 1397/10/29
گزارش عملکرد نه ماهه صندوق شاخصی کارآفرین منتهی به 1397/09/21 1397/10/10
صورتهای مالی صندوق مشترک شاخصی کارافرین نه ماهه منتهی به 1397/09/21 1397/10/10
گزارش صورت پرتفوی صندوق شاخصی منتهی به 1397/09/21 1397/09/28
گزارش صورت پرتفوی صندوق شاخصی منتهی به 1397/08/21 1397/08/28
گزارش صورت پرتفوی صندوق مشترک شاخصی کارآفرین منتهی به 1397/07/21 1397/07/30
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 21 شهریور 1396 1397/07/30
صورتهای مالی شش ماهه صندوق مشترک شاخصی کارافرین منتهی به 1397/06/21( حسابرسی شده) 1397/07/30
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق شاخصی کارآفرین منتهی به 1397/06/21 1397/07/04
صورتهای مالی صندوق مشترک شاخصی کارافرین شش ماهه منتهی به 1397/06/21( حسابرسی نشده) 1397/07/04
گزارش صورت پرتفوی صندوق شاخصی منتهی به 1397/06/21 1397/06/27
گزارش صورت پرتفوی صندوق شاخصی منتهی به 1397/05/21 1397/05/28
گزارش صورت پرتفوی صندوق مشترک شاخصی کارآفرین منتهی به 1397/04/21 1397/04/30
صورتهای مالی صندوق مشترک شاخصی کارافرین سه ماهه منتهی به 1397/03/21 1397/04/20
گزارش عملکرد سه ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین منتهی به 21 خرداد 1397 1397/04/20
گزارش صورت پرتفوی صندوق مشترک شاخصی کارآفرین منتهی به 1397/03/21 1397/03/30
صورتهای مالی صندوق مشترک شاخصی کارافرین منتهی به 1396/12/21( حسابرسی شده) 1397/02/31
گزارش افشای پرتفوی صندوق مشترک شاخصی کارآفرین یکماهه منتهی به 1397/02/21 1397/02/31
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29اسفند 1396 1397/02/23
گزارش صورت پرتفوی صندوق شاخصی منتهی به 1397/01/21 1397/02/10
صورتهای مالی صندوق مشترک شاخصی کارافرین منتهی به 1396/12/21( حسابرسی نشده) 1397/01/29
گزارش افشاي پرتفوي صندوق مشترک شاخصی کار آفرين منتهي به تاريخ 1396/12/21 1397/01/15
گزارش افشاي پرتفوي صندوق مشترک شاخصی کار آفرين منتهي به تاريخ 1396/11/21 1396/12/09
گزارش پرتفوی صندوق شاخصی منتهی به تاریخ 1396/10/21 1396/11/11
صورت های مالی 9 ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین منتهی به 1396/09/21 1396/10/19
گزارش عملکرد 9 ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین منتهی به 1396/09/21 1396/10/19
گزارش پرتفوی صندوق شاخصی منتهی به تاریخ 1396/09/21 1396/10/16
گزارش عملکرد 6 ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین منتهی به 1396/06/21(حسابرسی شده) 1396/08/22
صورت های مالی 6 ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین منتهی به 1396/06/21(حسابرسی شده) 1396/08/22
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1396/06/21 1396/07/22
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1396/06/21 1396/07/22
صورت مالی سه ماهه صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین منتهی به 1396/03/21 1396/04/20
گزارش عملکرد برای دوره مالی سه ماهه صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین منتهی به 1396/03/21 1396/04/20
صورت مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین منتهی به 95/12/21 (حسابرسی شده) 1396/02/13
گزارش عملکرد سالانه صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین منتهی به 95/12/21 (حسابرسی شده) 1396/02/13
صورت مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین منتهی به 95/12/21 (حسابرسی نشده) 1396/01/21
گزارش عملکرد سالانه صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین منتهی به 95/12/21 (حسابرسی نشده) 1396/01/21
صورتهای مالی نه ماهه صندوق شاخصی کارآفرین منتهی به1395.09.21 1395/10/12
صورت های مالی شش ماه منتهی به 21-06-1395 (حسابرسی شده) 1395/08/16
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1395/06/21 1395/07/14
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1395/03/21 1395/04/12
صورتهای مالی یکساله منتهی به 21-12-1394(حسابرسی شده) 1395/03/03
صورتهای مالی یکساله منتهی به 21-12-1394 ( حسابرسی نشده ) 1395/01/28
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 94-09-21 صندوق شاخصی کارآفرین 1394/10/20
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 21-06-94 صندوق شاخصی(حسابرسی شده) 1394/08/13
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 21-06-1394 (حسابرسی نشده) 1394/07/08
صورت های مالی سه ماه حسابرسی نشده منتهی به 21-03-1394 1394/04/20
صورتهای مالی یکساله منتهی به 21-12-1393(حسابرسی شده) 1394/02/15
صورتهای مالی یکساله منتهی به 21-12-1393 ( حسابرسی نشده ) 1394/01/26
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 21-09-1393 1393/10/15
صورت های مالی شش ماه منتهی به 21-06-1393 (حسابرسی شده) 1393/08/06
صورت های مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 21-06-1393 (اصلاحیه) 1393/07/29
صورت های مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 21-06-1393 1393/07/09
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 21/03/1393(اصلاحیه) 1393/04/29
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1393/03/21 1393/04/18
صورت مالی یکساله حسابرسی شده منتهی به 21/12/92 1393/02/18
صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 21-12-1392 1393/01/27
صورتهای مالی نه ماهه حسابرسی نشده منتهی به 21-09-1392 - اصلاحیه 1392/10/25
صورتهای مالی نه ماهه حسابرسی نشده منتهی به 21/09/1392 1392/10/23
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 21/06/1392 1392/08/07
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده منتهی به 21/06/1392 1392/07/17
صورتهای مالی سه ماهه حسابرسی نشده منتهی به 21/03/1392 1392/04/19
گزارش حسابرس مستقل صورتهای مالی حسابرسی شده یکساله منتهی به 1391/12/21 1392/03/21
صورتهای مالی حسابرسی شده یکساله منتهی به 21/12/1391 1392/02/17
صورتهای مالی حسابرسی نشده یکساله منتهی به 1391/12/21 1392/02/01
صورتهای مالی نه ماهه حسابرسی نشده منتهی به 20/09/1390 1391/12/26
صورتهای مالی نه ماهه حسابرسی نشده منتهی به 1391/09/21 1391/10/19
صورتهای مالی دوره شش ماهه حسابرسی شده منتهی به 1391/06/21 1391/08/09
صورتهای مالی سه ماهه حسابرسی نشده منتهی به 21/3/1391 1391/04/24
صورتهای مالی یکساله حسابرسی شده منتهی به 21/12/1390 1391/03/23
صورتهای مالی یکساله حسابرسی نشده منتهی به 21/12/1390 1391/02/11
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده 1390/09/28