مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه‏ گذاری مشترک شاخصی کارآفرین مورخ 1400/03/19 1400/03/19
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین مورخ 14000219-اساسنامه ای 1400/03/18
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین مورخ 14000222-اساسنامه ای 1400/03/18
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین مورخ 1400/02/22 1400/02/22
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین مورخ 1400/02/19 1400/02/19
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین مورخ 1399/07/12( امیدنامه) 1399/08/07
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین مورخ 1399/05/05( اساسنامه ای) 1399/08/07
لیست حاضرین در مجمع 1399/07/12 صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین 1399/07/12
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین مورخ 1399/05/13(تمدید فعالیت) 1399/05/21
صورتجلسه مجمع صندوق شاخصی کارآفرین مورخ 98/07/30(تمدید فعالیت) 1398/08/04
صورتجلسه مجمع صندوق شاخصی کارآفرین مورخ 98/05/06(امیدنامه ای) 1398/05/23
صورتجلسه مجمع صندوق شاخصی کارآفرین مورخ 98/05/06(اساسنامه ای) 1398/05/23
صوتجلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق شاخصی کارآفرین مورخ 7-12-97 1397/12/26
صوتجلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق شاخصی کارآفرین مورخ 7-12-97 1397/12/22
آگهی دعوت به مجمع مورخ 07-12-1397 1397/11/28
صورتجلسه مجمع مورخ 26-04-1397( تغییر کارمزد مدیر صندوق) 1397/05/14
صورتجلسه مجمع سالانه مورخ 26-04-1397 1397/05/14
صورتجلسه مجمع 960928-تغییرات اساسنامه ای 1396/10/18
صورتجلسه مجمع 960928-تغییرات امیدنامه ای 1396/10/18
صورتجلسه مجمع مورخ 96/04/27 (اساسنامه ای) 1396/05/18
صورتجلسه مجمع مورخ 96/04/27 (امیدنامه ای) 1396/05/18
ورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین (تغییرات هزینه)31-03-95 1395/05/10
صورتجلسه مجمع مورخ 31/03/95 صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین 1395/05/06
صورتجلسه مجمع سالانه تمدید فعالیت صندوق مشترک شاخصی کارآفرین به تاریخ 08-09-1394 1394/11/13
ورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین (تغییرات هزینه)19-03-94 1394/04/20
صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین مورخ 1394/03/19 1394/03/03
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین مورخ 1393/08/18 1393/08/27
صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین مورخ 28/03/1393 1393/04/10
تغییرات اساسنامه در مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین به تاریخ 19/09/1391 1392/05/06
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین به تاریخ 22/03/1392 1392/04/29
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین مورخ 1391/09/19 1391/09/22
آگهی تغییرات صندوق 1391/09/13
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ 14/4/1391 1391/05/11
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین مورخ 3/4/1391 1391/04/20