ضرورت افتتاح حساب در بانک کارآفرین برای سرمایه گذاران صندوق شاخصی کارآفرین

با اطلاع مشتریان محترم می رساند که جهت سرمایه گذاری در صندوق شاخصی کارآفرین در صورت نداشتن حساب کارآفرین ، افتتاح حساب ضروری می باشد.