کاهش حداقل واحدهای سرمایه گذاری و کارمزد ابطال

١-تغییر کارمزد متغیر ابطال : یک درصد قیمت ابطال در صورتیکه تاریخ ابطال واحدهای سرمایه گذاری ١٠ روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد .

 ٢-تغییر حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق : برای ورود، تعداد واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار از ١٠ واحد به یک واحد کاهش یافت .