صورتجلسه مجمع

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخصی مورخ ٣/٤/١٣٩١ جهت اطلاع سهامداران در قسمت مجامع صندوق گذاشته شد .