برگزاری مجمع

تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین

احترامآ به استحضار می رساند جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین رآس ساعت ١٥ مورخ ١٣٩١/٠٩/١٩ روز یکشنبه در محل بلوار آفریقای شمالی - بلوار صبا - پلاک ٨ برگزار خواهد گردید .
دستور جلسه 
١ - تصمیم گیری در خصوص تمدید فعالیت صندوق بر اساس ماده ٦٠ اساسنامه
٢ - اعمال مالیات بر ارزش افزوده در هزینه های صندوق
و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد .