تمدید فعالیت صندوق

به اطلاع کاربران محترم می رساند بر اساس مصوبه مجمع مورخ ١٣٩١/٩/١٩ ، فعالیت صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین از تاریخ ١٣٩١/١٢/٢٢ منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار تا سه سال دیگر تمدید می گردد .