مجوز تمدی فعالیت صندوق

با سلام
    احترامآ به اطلاع کلیه کاربران عملیاتی صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین می رساند ، طی مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین از تاریخ ١٣٩١/١٢/٢٢ به مدت ٣ سال تمدید گردید .