مجمع صندوق

احتراماً ،به استحضار سرمایه گذاران محترم میرساند ، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین روز چهارشنبه ٢٩/٠٨/١٣٩٢ در محل دفتر مرکزی واقع در بلوار آفریقای شمالی - بلوار صبا - پلاک ٨ برگزار خواهد گردید.  
ضمنا دستور جلسه مجمع فوق الذکر به شرح ذیل میباشد :
١-تغییر تعداد حداقل واحدهای سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران از ١٠ واحد به یک واحد و اصلاح بندهای مربوطه در اساسنامه و امیدنامه صندوق 
٢-تغییر بند ٨-٤ امیدنامه در مورد کارمزد ابطال ، به این صورت که تنها یک درصد از قیمت ابطال در صورتیکه تاریخ ابطال ده روز یا کمتر با تاریخ تایید صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد .