بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی کارآفرین به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی کارآفرین

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی کارآفرین

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی کارآفرین به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی کارآفرین به همراه توضیحات