دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 بانک کارآفرین 9,000 %90.00
2 کارگزاری بانک کار آفرین 1,000 %10.00