امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی کارآفرین در تاریخ 1389/12/07 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک شاخصی کارآفرین مورخ 1399/07/12( امیدنامه)
صورتجلسه مجمع مورخ 96/04/27 (تغییرات امیدنامه)
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1396/09/28
تغییرات امیدنامه در مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین تاریخ 1394/03/19
تغییرات امیدنامه در مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین تاریخ 1393/08/18
تغییرات امیدنامه در صندوق شاخصی کارآفرین(تغییرات هزینه)31/03/1395
تغییرات امیدنامه در صندوق شاخصی کارآفرین(تغییرات هزینه)19/03/1394
تغییرات امید نامه در مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین تاریخ 22/03/1392
تغییرات امید نامه در مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین تاریخ 19/09/1391
تغییرات امید نامه در مجمع تاریخ 29/08/ 1392( کاهش تعداد واحدهای سرمایه گذاری )
تاریخ تغییرات امید نامه در مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخصی کارآفرین تاریخ 29/08/1392