جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 120,591 110.26 239,706 93.34 249,924 93.79 231,961 88.74
اوراق مشارکت 1,333 1.22 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 2,231 2.04 4,338 1.69 4,849 1.82 11,704 4.48
وجه نقد 20 0.02 20 0.01 20 0.01 20 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها -14,807 -13.54 12,756 4.97 11,666 4.38 17,697 6.77
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 33,465 30.6 59,543 23.18 63,212 23.72 60,010 22.96