بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 115,422 109 217,625 93.96 228,300 92.68 234,808 93.3
اوراق مشارکت 1,386 1.31 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 2,179 2.06 2,694 1.16 4,402 1.79 3,741 1.49
وجه نقد 20 0.02 20 0.01 20 0.01 20 0.01
سایر دارایی ها -13,119 -12.39 11,275 4.87 13,607 5.52 13,098 5.2
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 32,281 30.49 55,284 23.87 55,458 22.51 57,227 22.74