بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 105,584 106.07 178,755 97.89 195,787 98.6 194,307 97.94
اوراق مشارکت 1,525 1.53 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 2,173 2.18 1,339 0.73 595 0.3 2,042 1.03
وجه نقد 20 0.02 20 0.01 20 0.01 20 0.01
سایر دارایی ها -9,764 -9.81 2,488 1.36 2,155 1.09 2,025 1.02
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 30,032 30.17 46,401 25.41 51,118 25.74 51,423 25.92