جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/03/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 599,644 131.97 1,864,753 96.51 1,715,296 95.09 1,738,791 95.11
اوراق مشارکت 933 0.21 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 27,701 6.1 33,663 1.74 43,935 2.44 52,852 2.89
وجه نقد 25 0.01 20 0 21 0 21 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,173,928 -38.28 33,702 1.74 44,658 2.48 36,437 1.99
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 182,251 40.11 533,303 27.6 524,207 29.06 554,441 30.33