بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 109,793 107.56 202,031 97.76 212,974 97.04 217,442 95.88
اوراق مشارکت 1,462 1.43 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 2,152 2.11 1,167 0.56 1,352 0.62 2,066 0.91
وجه نقد 20 0.02 20 0.01 20 0.01 20 0.01
سایر دارایی ها -11,353 -11.12 3,452 1.67 5,133 2.34 7,250 3.2
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 31,073 30.44 53,319 25.8 56,951 25.95 58,362 25.74