جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 556,377 131.95 1,988,310 95.4 2,071,800 97.27 1,916,963 97.17
اوراق مشارکت 966 0.23 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 27,527 6.53 57,740 2.77 28,564 1.34 30,625 1.55
وجه نقد 25 0.01 80 0 20 0 20 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -,163,237 -38.71 38,138 1.83 29,639 1.39 25,085 1.27
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 170,004 40.32 535,346 25.69 571,045 26.81 526,119 26.67