جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/06

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 163,620 118.18 638,929 91.46 973,713 86.1 1,064,872 83.02
اوراق مشارکت 1,165 0.84 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 4,059 2.93 52,471 7.51 147,710 13.06 211,537 16.49
وجه نقد 20 0.01 20 0 20 0 20 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -30,419 -21.97 7,204 1.03 9,459 0.84 6,189 0.48
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 42,367 30.6 160,094 22.92 279,529 24.72 311,128 24.26