جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/07

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 129,348 112.32 278,362 95.26 317,773 97.38 344,256 97.62
اوراق مشارکت 1,262 1.1 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 2,323 2.02 5,514 1.89 1,853 0.57 895 0.25
وجه نقد 20 0.02 20 0.01 20 0.01 20 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها -17,788 -15.45 8,327 2.85 6,674 2.05 7,476 2.12
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 35,705 31 73,276 25.08 88,315 27.06 96,862 27.47